معنی کلمه گیتار قوس بالا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گیتار به انگلیسی in دسامبر 2, 2019

معنی کلمه گیتار قوس بالا به انگلیسی می شود Archtop guitar

Leave a Reply